• บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโยลีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

  • บริการข้อมูลและแหล่งความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ iLearning

  • บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย

  • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC และ iMAC สำหรับการเรียนการสอน

  • บริการระบบสารสนเทศและ Application เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

  • ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและการผลิตสื่อการเรียนการสอน

  • บริการ eBook เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน และการวิจัย
 
© Computer Center, Hatyai University
facebook