• บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโยลีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

  • บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย

  • บริการ Internet and Printing Services

  • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC และ iMAC สำหรับการเรียนการสอน

  • บริการระบบสารสนเทศและ Application เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

  • บริการ eBook เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน และการวิจัย

  • บริการ Mobile Application ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

 

 
© Computer Center, Hatyai University
facebook