• บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโยลีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

  • บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย

  • บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

  • บริการระบบสารสนเทศและ Application เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

  • ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

  • สรรหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

  • บริการ eBook เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการวิจัย

 

 

 
© Computer Center, Hatyai University
facebook