ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3        ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4        ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5        ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 2


ห้องปฏิบัติการ 3809B                 ตั้งอยู่ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการ Common Room    ตั้งอยู่ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 1

ห้องปฏิบัติการ Tell Me More       ตั้งอยู่ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 2

 

ห้องปฏิบัติการ U 309                 ตั้งอยู่ อาคาร U Plaza ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์          ตั้งอยู่ อาคาร U Plaza ชั้น 2

 

ห้องปฏิบัติการ 10301                 ตั้งอยู่ อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3

 
   
   
  ห้องปฏิบัติการ iMac เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่


ห้องปฏิบัติการ U 308            ตั้งอยู่ อาคาร U Plaza ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการ 8309A           ตั้งอยู่ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการ 10302           ตั้งอยู่ อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3

  ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสืบค้นและการใช้งาน Internet นอกห้องเรียน ได้แก่


ห้อง Internet and Printing Services    ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 2

ห้องสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย    ตั้งอยู่ ในสำนักวิทยบริการ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 2 และ ห้องกะตะ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 1

 

 
 
 
 
© Computer Center, Hatyai University
facebook