ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3             ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4             ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการ PC 3809A               ตั้งอยู่ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการ U 309                    ตั้งอยู่ อาคาร U Plaza ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์               ตั้งอยู่ อาคาร U Plaza ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการ 10301                   ตั้งอยู่ อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการ iMac เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่

ห้องปฏิบัติการ U 308                   ตั้งอยู่ อาคาร U Plaza ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการ 10302                  ตั้งอยู่ อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการ 8309B                  ตั้งอยู่ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 3

ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสืบค้นและการใช้งาน Internet นอกห้องเรียน ได้แก่

ห้อง Internet and Printing Services            ตั้งอยู่ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 2
ห้องสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย    ตั้งอยู่ ในสำนักวิทยบริการ อาคารสงขลา (อาคาร 1) ชั้น 2                                                                 และ ห้องกะตะ อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) ชั้น 1