x-his

ศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศีกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภายในสังกัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต่อมาทางคณะผูบริหาร ได้มีมติให้ ” ศูนย์คอมพิวเตอร์ ” เป็นหน่วยงานในระดับคณะ มีหน้าที่ในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคคล และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการเรียน การสอน งานวิจัย งานบริหาร และ งานสารสนเทศ

ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 อาคารสงขลา (อาคาร 1) มีภาระหน้าที่หลักในการให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน และดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์สารสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2555-2559)

Comcenter01