1781678624
นายมาโนชน์ หล้าหลี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ

Tel. 074-200-300 ต่อ 133,114
eMail : manoach@hu.ac.th

วุฒิการศึกษา
บธ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ IT Support บริษัท เอส.ดี. ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด