นักเรียนและคณะครู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน

นักเรียนและคณะครู โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านระบบเทคโนโลยีสารเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่