“ม.หาดใหญ่คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน… Thailand ICT Excellence Awards”

2011-1

“ม.หาดใหญ่คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน… Thailand ICT Excellence Awards” อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จิตรลดา แกล้วทนงค์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลชมเชยในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement ) ด้วยผลงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ iOffice (Integrated and Innovative Office) จากนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา อาจารย์ธารพรรษกล่าวว่า “สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ 2 บนเวที Thailand ICT Excellence Awards โดยเมื่อปี 2010 เคยได้รับรางวัลเป็นเลิศ ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement ) จากผลงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาแบบครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS)

2011-2

ส่วนในปีนี้ได้รับรางวัลจากผลงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสารแบบบูรณาการ iOffice (Integrated and Innovative Office) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร โดยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ผ่านเว็บไซต์ http:// iOffice.hu.ac.th” “ม.หาดใหญ่ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) เพื่อมุ่งให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็น Electronic University และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังเร่งดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อีกด้วย” งาน Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012 จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยงานสัมมนาและการอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเด็น National Crisis Management งานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งงานประกาศผลรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2011 -2012 เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่สามารถนำระบบไอซีที และซอฟต์แวร์ไทยมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและประเทศชาติ

2011-3