บริการบุคคลทั่วไป

HU_016

  • บริการระบบสารสนเทศสำหรับศิษย์เก่า
  • บริการเว็บไซต์เพื่อการสมัครเรียนออนไลน์
  • บริการ Mobile Application เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสมัครเรียนออนไลน์
  • บริการ Username / Password ชั่วคราว กรณีเข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • บริการ eBook เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการวิจัย