บริการบุคลากร

011

  • บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโยลีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย
  • บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  • บริการระบบสารสนเทศและ Application เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  • ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
  • สรรหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน