บริการอาจารย์

cam03

  • บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโยลีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย
  • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC และ iMAC สำหรับการเรียนการสอน
  • บริการระบบสารสนเทศและ Application เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย