บริการนักศึกษา

sup9

  • บริการถามตอบเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโยลีและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • บริการ Username / Password สำหรับเข้าใช้งาน Internet และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย
  • บริการ Internet and Printing Services
  • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC และ iMAC สำหรับการเรียนการสอน
  • บริการระบบสารสนเทศและ Application เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
  • บริการ Mobile Application ด้านวิชาการและการเรียนการสอน