hem
นายบาเหม ยามูยีมะ
เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel. 074-200-323
eMail : bahem@hu.ac.th

 

วุฒิการศึกษา
บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ