santad
นายสันทัด พรหมแท่น

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 074-200-300 ต่อ 133,114
eMail : Santad@hu.ac.th

 

วุฒิการศึกษา
วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ