joy
อาจารย์ธัชตะวัน  ชนะกูล

อาจารย์ประจำฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 074-200-300 ต่อ 133,114
eMail : tuchtawan@hu.ac.th

 

วุฒิการศึกษา
บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2548-2552 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
พ.ศ. 2553-2559 อาจารย์ประจำฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ