ส่งมอบเครื่อง iPad สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3) ณ ห้อง U 301 อาคาร U-Plaza วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558