Thailand ICT Excellence Awards 2010

20111226002
ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลเป็นเลิศ ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2010 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS) ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554