สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Learning 2016-2018 วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Port De Biz อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่